Privacy

Privacy beleid Livit

Als zorgaanbieder heeft Livit veel te maken met (vertrouwelijke) klantgegevens. De bescherming van uw privacy is van essentieel belang voor ons. En met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geven wij u graag inzage in hoe wij de privacy van uw gegevens waarborgen. Wij houden ons aan de AVG en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Ook conformeert Livit zich aan de Gedragscode Medische Hulpmiddelen.

Wat we met uw gegevens doen, en welke rechten u als klant van Livit heeft, leest u hieronder.

Welke gegevens hebben wij van u?

U heeft aan ons de volgende gegevens doorgegeven:
• uw naam, adres en woonplaats
• uw burgerservicenummer
• uw geboortedatum
• uw contactgegevens (zoals uw e-mailadres en/of uw telefoonnummer)
• uw bank- en betaalgegevens
• uw gegevens over uw gezondheid

Deze gegevens hebben wij nodig om aan uw zorgvraag te kunnen voldoen, de afhandeling van de (financiële) administratie juist te laten verlopen en om contact met u te onderhouden in verband met nazorg en controle.

Bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over uw gezondheid
Ook ontvangen wij gegevens over uw gezondheid. Deze medische informatie ontvangen wij direct van u. Maar ook als er sprake is van een doorverwijzing vanuit uw huisarts, fysiotherapeut, instelling of ziekenhuis. Onze adviseurs zijn verplicht om zorgvuldig met uw medische gegevens om te gaan en elke Livit medewerker die deze gegevens verwerkt heeft een geheimhoudingsplicht.

Met gegevens over uw gezondheid gaan wij extra zorgvuldig om. Wij gebruiken deze gegevens om te bepalen welke zorg u nodig heeft. Voor zover dat nodig is, worden gegevens over uw gezondheid ook gebruikt voor controles door uw zorgverzekeraar, het meewerken aan fraudeonderzoek en analyses voor zorginkoop en risicobeheersing.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens delen wij alleen:

Met uw verzekeraar
Om uw declaratie naar de zorgverzekeraar te regelen en voor eventuele controles door uw zorgverzekeraar op deze declaraties.

Als u gebruikmaakt van de Wet langdurige zorg (Wlz)
Dan sturen we uw declaratie door naar de zorgkantoren die uw declaratie kunnen verwerken. Een deel van uw vergoeding ontvangt u namelijk vanuit een andere wet.

Voor onderzoeken
Klanten met een bepaalde aandoening, zoals diabetes kunnen deelnemen aan speciale zorgprogramma’s voor onderzoek. In deze situaties worden uw gegevens uitgewisseld met anderen zoals een fysiotherapeut of het ziekenhuis. Hiervoor vragen wij altijd vooraf uw toestemming.

Aan derden
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor onze dienstverlening. Het komt voor dat we uw persoonsgegevens aan derden verstrekken. Dit doen we alleen als dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst met u of om onze bedrijfsvoering efficiënt te houden zoals een bedrijf dat de mogelijke verzending van uw producten voor haar rekening neemt.

Vanuit onze nazorgplicht, conform de Zorgverzekeringswet, de WLz en de MDR, zijn wij verplicht om een klanttevredenheidsonderzoek te houden. Hiervoor hebben wij een derde partij gecontracteerd, te weten Expoints. Zij ontvangen vanuit ons uw naam, geslacht en emailadres om via de mail contact met up op te nemen om dit klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. U kunt zich op elk moment hiervan uitschrijven. Uw gegevens worden maximaal 28 dagen bewaard.

Uw gegevens worden niet buiten de EER gedeeld.

Voor onze steunkousen klanten bestaat er de mogelijkheid om een aantrekhulp te bestellen. In het specifieke geval van steunkousenpistolen stuurt onze leverancier deze direct naar u als klant op. Hiervoor maken zij gebruik van uw adresgegevens en eventueel telefoonnummer om contact met u op te nemen over (de status van) de bestelling.  

Steunkousen.nl
Steunkousen.nl is de handelsnaam van Eilandsgracht B.V.. Livit is voor 55% aandeelhouder van Eilandsgracht B.V. en tevens bestuurder van Eilandsgracht B.V.. Daarmee bepaalt Livit het doel en de middelen van de verwerkingen van persoonsgegevens die door Eilandsgracht B.V. worden gevoerd. Livit is dan ook de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen van persoonsgegevens door Eilandsgracht B.V.. Derhalve is Eilandsgracht B.V. niet een derde partij.

Blessurewijzer.nl
Livit is voor 100% eigenaar van Blessurewijzer.nl. Derhalve is Blessurewijzer.nl geen derde partij en blijft de privacy van uw gegevens nog steeds volledig gewaarborgd door Livit.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij passen binnen heel Livit beveiligingsmaatregelen toe om persoonsgegevens te beveiligen. Deze maatregelen hebben betrekking op de organisatorische risico’s, menselijk handelen (personeel), inrichting van processen, techniek en fysieke beveiliging en zijn vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid van Livit. De invulling van de maatregelen is afgeleid van internationaal geldende standaarden, zoals ISO norm ISO27001 en de NEN 7510 norm die specifiek voor de zorg is.

Periodiek wordt door ons gecontroleerd of onze maatregelen nog adequaat zijn. Dit gebeurt onder andere door middel van het uitvoeren van risicoanalyses en interne controleplannen en onafhankelijke audits. Daarnaast staan wij onder direct toezicht van verschillende toezichthouders, waarbij onder meer wordt toegezien op de werking van interne beheersing van informatiebeveiliging.

Onze medewerkers zijn tot geheimhouding verplicht. U mag van ons verwachten dat wij alles doen, wat in redelijkheid van ons verwacht mag worden, om uw privacy te waarborgen. Uw persoonsgegevens zijn intern alleen in te zien voor medewerkers die uw gegevens nodig hebben om op juiste wijze uitvoering te geven aan uw zorgvraag. U kunt een reden hebben om ons te vragen bepaalde persoonsgegevens, zoals uw adres, geheim te houden. Aan zo’n verzoek voldoen wij natuurlijk altijd, binnen de eisen die wettelijk aan ons gesteld worden. De persoonsgegevens die u geheim wilt houden, zullen dan niet (meer) aan derden verstrekt worden.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Livit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor goede zorgverlening.
Voor medische gegevens is deze bewaartermijn volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld bij chronische aandoeningen.

Sollicitatiegegevens worden maximaal 4 weken na het afronden van de sollicitatieprocedure vernietigd, tenzij u akkoord heeft gegeven om deze langer te bewaren.

Ook kunnen wij uw telefoongesprekken met ons opnemen. Dat doen wij om onze medewerkers te kunnen trainen en zo onze dienstverlening beter te maken. Deze gegevens bewaren wij 6 weken.

De gegevens zoals aangeleverd voor de klanttevredenheidsonderzoeken aan Expoints worden maximaal 28 dagen door Expoints bewaard.

Beveiligde site

Ook de Livit website die u nu bezoekt en gebruikt, is natuurlijk beveiligd. Personen die toegang hebben tot uw gegevens op de site, zijn gehouden aan de wetten en regels op privacy gebied. Wij verzamelen en analyseren de gegevens over uw bezoek aan deze website om de site te verbeteren en aan uw gebruikswensen aan te passen. Deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies. Hierbij verzamelen wij geen persoonlijke gegevens. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van deze cookies, dan kunt u in uw eigen browser ‘cookies off’ inschakelen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft recht op:
• inzage van de gegevens die wij van u hebben.
• rectificatie als wij uw gegevens verkeerd hebben verwerkt.
• gedeeltelijke vernietiging van uw medische gegevens. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
• beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u de digitale nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.
• overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, zodat u uw gegevens ook kunt doorsturen naar bijvoorbeeld een andere zorgverlener.
• bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.
• het intrekken van uw toestemming.

Vragen of opmerkingen?

Wilt u gebruikmaken van een van de bovenstaande mogelijkheden? Of heeft u vragen over ons privacy beleid? Dan kunt u een e-mail versturen met uw verzoek of vraag naar onze Functionaris Gegevensbescherming via FG@livit.nl.

Ook kunt u een brief sturen naar:

Livit Ottobock Care
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Suikersilo-Oost 10/11
1165 MS Halfweg

U ontvangt zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen een maand, een reactie op uw verzoek of vraag. Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw verzoek kunt u daarover een klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie

De versie van dit privacy statement kan veranderen door aanpassingen in de wet of regels of door verandering van onze producten of diensten. Deze laatste versie is van 17-05-2021.